Prawa Autorskie

Any trade marks, brand names, product names and titles and copyrights used in gulfoilltd.com are trademarks, brand names, product names or copyrights of their respective holders.

No permission is given by Gulf Oil International in respect of the use of any of them and such use may constitute an infringement of the holder’s rights.

You may access and view the content of this site and may retrieve and display content including text, photographs and other images and sound, from the site on a computer screen and/or print individual pages on paper and/or make a reasonable number of photocopies and/or store content in electronic form on your computer’s local hard-disc for your personal, internal use only, or for a non-commercial use which is not detrimental to Gulf Oil International. You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any gulfoilltd.com content except for a non-commercial use which is not detrimental to Gulf Oil International. Any other use of gulfoilltd.com content requires the prior written permission of Gulf Oil International.

The ‘Gulf in Orange Disc’ logotype, the Gulf word logotype, and Gulf products and services names are registered trademarks of Gulf Oil International, c/o 16 Charles II Street, London, SW1Y 4QU, England.


Wszelkie znaki towarowe, nazwy marek, nazwy produktów i tytuły i prawa autorskie użyte w obrębie gulfoilltd.com stanowią znaki towarowe, nazwy marek, nazwy produktów lub prawa autorskie ich właścicieli.

Gulf International nie udziela żadnych zezwoleń w odniesieniu do korzystania z któregokolwiek z nich; nieuprawnione użycie może stanowić naruszenie praw posiadacza.

Użytkownik może uzyskać dostęp i przeglądać zawartość tej strony i może pobierać i wyświetlać treści – w tym teksty, zdjęcia i inne obrazy i dźwięki na ekranie komputera i / lub drukować poszczególne strony na papierze i / lub wykonać odpowiednią liczbę kserokopii i / lub przechowywać treści w formie elektronicznej na lokalnym twardym dysku komputera do osobistego użytku wewnętrznego lub dla użytku niekomercyjnego, który nie jest szkodliwy dla Gulf Oil International. Użytkownik zgadza się również nie adaptować, nie zmieniać lub nie tworzyć materiałów pochodnych od wszelkich treści gulfoilltd.com, z wyjątkiem do użytku niekomercyjnego, który nie jest szkodliwy dla Gulf Oil International. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości gulfoilltd.com wymaga uprzedniej pisemnej zgody Gulf Oil International.

Logotyp Gulf w pomarańczowym krążku, logotyp słowny Gulf oraz nazwy produktów i usług Gulf są znakami towarowymi firmy Gulf Oil International, c / o 16 Charles II Street, Londyn, SW1Y 4QU Anglia.