Regulamin

Terms and conditions for the use of our site and for the content enclosed within

This website belongs to Gulf Oil International. c/o 16 Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom.tel +44 207 839 2402, fax +44 207839 2399

Gulf Oil International will not be liable to you for the following loss or damage (including costs or expenses relating to or arising out of such loss or damage) whether arising from contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, contribution or otherwise, and whether or not Gulf Oil International has been made aware of the possibility of such loss or damage which might arise from the use of this website or any of the information contained therein:

 • indirect or consequential loss;
 • loss of revenue, business, profits, interest or anticipated savings;
 • loss of goodwill or reputation;
 • loss of or damage to records or data including, but not limited to, any costs of regenerating or restoring any lost or damaged records or data;
 • penalties, fines or other sanctions imposed by any governmental or other regulatory body;
 • third party claims for loss or damage or other compensation;
 • any loss or damage relating to or arising out of any Content you download or otherwise obtain through the Site;
 • any loss or damage to your computer or other computer systems that results from your downloading any of the Content or otherwise through your use of the Site;

PRODUCTS AND SERVICES AVAILABILITY Because international information is provided at this Web site, not all products or services mentioned may be available in your country. Please contact your nearest Gulf Distributor for information as to products and services available in your country.LINKS TO THIRD PARTY SITES This Web Site may contain links to third party sites. If you access those links, you will leave the Gulf Oil International website. Access to any other internet site linked to this Web site is at the user’s own risk and Gulf Oil International is not responsible for the accuracy or reliability of any information, data, opinions, advice or statements made on these sites. We do not accept any liability in connection with any such sites or links. Gulf Oil International provides these links merely as a convenience and the inclusion of such links does not imply an endorsement.

Your use of this website and downloads from it, and the operation of these terms and conditions, shall be governed in accordance with the laws of England and Wales. The English courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of your use of this website.

Offers of Employment. There have been several instances recently of persons unknown claiming to offer employment on behalf of this company in return for the payment of a fee. All persons who receive such offers are warned that no offers of employment are made by this company under any circumstances unless an applicant has first of all been interviewed personally in the United Kingdom by the company’s Directors and is know to be IN POSSESSION of a valid United Kingdom work permit issued by the Home Office of the British Government. No responsibility is accepted by the company / its directors and officers for any offer of employment issued by persons unknown / not authorised by the Company unless the above formalities are completed.


Warunki korzystania z naszej witryny i treści w niej zawartej

Ta strona należy do Gulf Oil International. c/o 16 Charles II Street, London SW1Y 4QU, Wielka Brytania.tel +44 207 839 2402, fax +44 207839 2399

Gulf Oil International nie będzie ponosić odpowiedzialności za następujące straty lub szkody (w tym koszty lub wydatki odnoszące się do lub wynikające z takiej straty lub szkody) bez względu na to czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego, wkładu lub czego innego, i bez względu na to czy Gulf Oil Internationalzostało poinformowane o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody jaka mogłaby wyniknąć z korzystania z niniejszej witryny internetowej lub treści w niej zawartej:

 • pośrednia lub wynikowa strata;
 • utrata przychodu, interesu, zysku, odsetek lub przewidywanych oszczędności;
 • utrata dobrego imienia lub reputacji;
 • utrata lub uszkodzenie dokumentów lub danych zawierająca – ale nie ograniczająca się do – wszelkie koszty odtworzenia lub przywracania wszelkich dokumentów lub danych, które zostały zgubione lub uległy zniszczeniu;
 • kary, grzywny lub inne sankcje nałożone przez jakikolwiek organ rządowy lub inny organ regulacyjny;
 • roszczenia osób trzecich za stratę lub uszkodzenie lub inne odszkodowanie;
 • jakakolwiek strata lub uszkodzenie związane z, lub wynikające z, wszelkich treści pobieranych lub uzyskanych w inny sposób za pośrednictwem Witryny;
 • jakiekolwiek uszkodzenie komputera lub innych systemów komputerowych, wynikające z pobierania jakiejkolwiek Treści lub z czego innego w inny sposób poprzez korzystanie z Witryny;

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG Ze względu na to, że informacja zamieszczona na tej Witrynie internetowej ma zasięg międzynarodowy, nie wszystkie wymienione produkty lub usługi mogą być dostępne w Twoim kraju. Aby uzyskać informacje dotyczące produktów i usług, które są dostępne w Twoim kraju, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem Gulf.

ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH Niniejsza Witryna Internetowa może zawierać łącza do witryn osób trzecich. Jeśli skorzystasz z tych łączy, opuścisz witrynę Gulf Oil International. Dostęp do jakiejkolwiek innej Witryny Internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika i Gulf Oil International nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub rzetelność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad lub oświadczeń zawartych na tych witrynach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi witrynami lub łączami. Gulf Oil International udostępnia te łącza jedynie dla wygody, lecz zawieranie takiego łącza nie jest równoznaczne z jego aprobowaniem.

Korzystanie z tej witryny internetowej i pobrania z niej, a także funkcjonowanie niniejszych warunków jest regulowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Angielskie sądy posiadają wyłączną jurysdykcję w kwestii wszelkich sporów wynikających z korzystania z tej witryny internetowej.

Oferty Zatrudnienia. Pojawiło się niedawno kilka przypadków nieznanych nam osób utrzymujących, że oferują zatrudnienie w imieniu niniejszej spółki w zamian za uiszczenie opłaty. Wszystkie osoby, które otrzymały takie oferty, ostrzega się, że niniejsza spółka pod żadnym pozorem nie składa ofert zatrudnienia, chyba że wnioskodawca odbył najpierw osobiscie rozmowę kwalifikacyjną w Wielkiej Brytanii z Dyrektorami spółki i POSIADA obecnie ważne pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych brytyjskiego rządu. Spółka i jej dyrektorzy oraz urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek ofertę zatrudnienia wydaną przez nieznane osoby/nie zatwierdzoną przez spółkę, chyba że powyższe formalności zostały dopełnione.